ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΟΝ. ΕΠΕ

 

 

2014

 

2015

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β.5 2015

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Β.6 2015

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΛΠ 2015

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 

2016

 

2017

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2018.pdf

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2018.pdf

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 2018.pdf

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β.5 2019.pdf

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Β.6 2019.pdf

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΛΠ 2019.pdf

 

2020

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β.5 2020.pdf

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Β.6 2020.pdf

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2020.pdf

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. 2020.pdf

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΛΠ 2020.pdf